Jump to content


1 reply to this topic

#1 Share   გადავიდეთ ამ პოსტის ბმულზე
სტუმარი_devi_*

სტუმარი_devi_*

  • Find Topics
  • სტუმარი
 

588.jpg

 

 

საქართველოს წითელი წიგნი და წითელი ნუსხა

 

საქართველოში გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფ სახეობებს იცავს სახელმწიფო, შესაბამისი კანონმდებლობით

2003 წელს მიღებულ იქნა საქართველოს კანონი ’’საქართველოს ’’წითელი ნუსხა’’ და ’’წითელი წიგნის’’ შესახებ’’ (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე N19 1.07 2003წ.)

კანონის ძირითადი მიზანია, საქართველოს ’’წითელი ნუსხისა’’ და ’’წითელი წიგნის’’ შედგენა, გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი სახეობების დაცვის და გამოყენების სამართლებრივი რეგულირება. დღევანდელი და მომავალი თაობების ინტერესების გათვალისწინებით, უზრუნველყოს საქართველოს ტერიტორიაზე გავრცელებული, გადაშენების საფთხის წინაშე მყოფი სახეობების დაცვა და აღდგენა, სახეობრივი მრავალფეროვნებისა და გენეტიკური რესურსების შენარჩუნება.

 

ფლორა

ფარულთესლოვანები:

ქართული ნეკერჩხალი/Acer ibericum M. Bieb. ex Willd.

დურღენი/Anabasis aphylla L.

ქართული ნუში/Amygdalus georgica Desf

ხემარწყვა/Arbutus andrachne L.

სომიეს გლერძი/Astragalus sommieri Freyn

ტანას გლერძი/Astragalus tanae K.Koch

მედვედევის არყი/Betula medwedewii Regel

სამეგრელოს არყი/Betula megrelica Regel

რადეს არყი/Betula raddeana Trautv

კოლხური ბზა/Buxus colchica Pojark

ჩვეულებრივი წაბლი/Castanea sativa Mill

სამხრეთის აკაკი/Celtis australis L.

შიშველი აკაკი/Celtis glabrata Steven ex Planchon

მცირენაყოფიანი ბალამწარა/Cerasus microcarpa C. A. Meyer

პონტური საკმელა/Cistus creticus L.

კოლხური თხილი/Corylus colchica Albov

ყამბრო/Crataegus pontica K. Koch

ალბოვის მაჯაღვერი/Daphne albowiana Woronow ex Pobed.

ცრუაბრეშუმისებრი მაჯაღვერი/Daphne pseudosericea Pobed.

ამიერკავკასიური მაჯაღვერი/Daphne transcaucasica Pobed.

გაულთერიასმაგვარი ეპიგეა/Epigaea gaultherioides Boiss.

ხემაგვარი მანანა/Erica arborea

ნახევრადეკლიანი ევერსმანია/Eversmannia subspinosa Fisch & (DC)

აფხაზეთის კურდღლისცოცხა/Genista abchasica Sachokia

მლაშობის ჩინგილი/Halimodendron halodendron L.

კაკლის ხე/Juglans regia L.

კეთილშობილი დაფნა/Laurus nobilis L.

შობერის ნიტრარია/Nitraria schoberi L.

ზეთის ხე/Osmanthus decorus Boiss. & Balansa

უხრავი/Ostrya carpinifolia Scop.

საღსაღაჯი/Pistacia mutica Fisch & Mey.

თურანულა/Populus euphratica Oliv.

ლაფანი/Pterocarya pterocarpa (Michx.) Kunth.

დემეტრის ბერყენა/Pyrus demetrii Kutath.

კეცხოველის ბერყენა/Pyrus ketzkhovelii Kutath.

სახოკიას ბერყენა/Pyrus sachokiana Kutath.

კოლხური მუხა/Quercus hartwissiana Stev

იმერული მუხა/Quercus imeretina Stev. Ex Malleev

მაღალმთის მუხა/Quercus macranthera Fisch et Mey

ჭალის მუხა/Quercus pedunculiflora C. Koch.

პონტური მუხა/Quercus pontica C. Koch.

სმირნოვის შქერი/Rhododendron smirnowii Trautv

უნგერნის შქერი/Rhododendron ungernii Trautv.

ქიქოძის ტირიფი/Salix kikodseae Goerz

გარეჯის სალბი/Salvia garedji Troitzk.

ტიგრანის ანწლი/Sambucus tigranii Troitzk

სომხური ამპურა/Sorbus hajastana Gabr.

კოლხური ჯონჯოლი/Staphylea colchica Stev.

კარიაგინის ბეგქონდარა/Thymus karjaginii Grossh.

შიშველი თელადუმა/Ulmus glabra Huds.

პატარა თელადუმა/Ulmus minor Mill.

ძელქვა/Zelkova carpinifolia Pall.

 

შიშველთესლოვნები:

შავი ღვია/Juniperus foetidissima Willd.

მრავალნაყოფა ღვია/Juniperus polycarpos K.

ბიჭვინთის ფიჭვი/Pinus pityusa Stev.

უთხოვარი/Taxus baccata L.

 

ფაუნა

ძუძუმწოვრები:

სამხრეთული ცხვირნალა/Rhinolophus euryale Blasius

მეჰელის ცხვირნალა/Rhinolophus mehelyi Matschie

გრძელყურა მღამიობი/Myotis bechsteinii Kuhl

ევროპული მაჩქათელა/Barbastella barbastellus Schreber

თახვი/Castor fiber Linnaeus

კავკასიური თაგვანა/Sicista caucasica Vinogradov

ქლუხორის თაგვანა/Sicista kluchorica Sokolov, Kovalskaya, and Baskevich

ყაზბეგის თაგვანა/Sicista kazbegica Sokolov, Baskevich, and Kovalskaya

ბრუცა/Nannospalax nehringi Satunin

ნაცრისფერი ზაზუნელა/Cricetulus migratorius Pallas

ამიერკავკასიური ზაზუნა/Mesocricetus brandti Nehring

პრომეთეს მემინდვრია/Prometheomys schaposchnikovi Satunin

წითური მემინდვრია/Clethrionomys glareolus ponticus Schreber

მცირეაზიური მექვიშია/Meriones tristrami Thomas

პაწია თაგვი/Micromys minutus Pallas

ლელიანის კატა/Felis chaus Schreber

ფოცხვერი/Lynx lynx Linnaeus

ჯიქი/Panthera pardus Linnaeus

ვეფხვი/Panthera tigris Linnaeus

აფთარი/Hyaena hyaena Linnaeus

წავი/Lutra lutra Linnaeus

ჭრელტყავა/Vormela peregusna Güldensthdt

თეთრმუცელა/Monachus monachus Hermann

მურა დათვი/Ursus arctos Linnaeus

ზღვის ღორი/Phocoena phocoena Linnaeus

აფალინა/Tursiops truncatus Montagu

ირემი/Cervus elaphus Linnaeus

ქურციკი/Gazella subgutturosa Güldenstaedt

დასავლეთკავკასიური ჯიხვი/Capra caucasica Güldenstaedt and Pallas

დაღესტნური ჯიხვი/Capra cylindricornis Blyth

ნიამორი/Capra aegagrus Linnaeus

არჩვი/Rupicapra rupicapra Linnaeus.

 

ფრინველები:

მურტალა/Podiceps grisegaena Boddaert

ვარდისფერი ვარხვი/Pelecanus onocrotalus Linnaeus

ქოჩორა ვარხვი/Pelecanus crispus Bruch

ლაკლაკი/Ciconia ciconia Linnaeus

ყარყატი/Ciconia nigra Linnaeus

პატარა ღერღეტი/Anser erythropus Linnaeus

წითელი იხვი/Tadorna ferruginea Pallas

მარმარილოსებრი/Marmaronetta angustirostris

გარიელი/Melanitta fusca Linnaeus

თეთრთვალა იხვი/Oxyura leucocephala Scopoli

თეთრკუდა ფსოვი/Haliaeetus albicilla Linnaeus

ქორცქვიტა/Accipiter brevipes Severtzov

ველის კაკაჩა/Buteo rufinus rufinus Cretzschmar

ბექობის არწივი/Aquila heliaca Savigny

დიდი მყივანი არწივი/Aquila clanga Pallas

მთის არწივი/Aquila chrysaetus Linnaeus

ფასკუნჯი/Neophron percnopterus Linnaeus

ბატკანძერი/Gypaetus barbatus Linnaeus

სვავი/Aegypius monachus Linnaeus

გავაზი/Falco cherrug Gray

თვალშავი/Falco vespertinus Linnaeus

წითელთავა შავარდენი/Falco biarmicus Temminck

მცირე კირკიტა/Falco naumanni Fleischer

ჭოტი/Aegolius funereus Linnaeus

ბუხრინწა/Tyto alba Scopoli

კასპიური შურთხი/Tetraogallus caspius Gmelin

კავკასიური როჭო/Tetrao mlokosiewiczi Taczanowski

რუხი წერო/Grus grus Linnaeus

სარსარაკი/Tetrax tetrax Linnaeus

თვალჭყეტია/Burhinus oedicnemus Linnaeus

ულვაშა წივწივა/Panurus biarmicus Linnaeus

წითელმუცელა ბოლოცეცხლა/Phoenicurus erythrogastrus Güldensthdt

დიდი კოჭობა/Carpodacus rubicilla Güldensthdt

ჭრელგულა ჭვინტაკა/Prunella ocularis Radde.

 

ქვეწარმავლები:

ხმელთაშუაზღვეთის კუ/Testudo graeca Linnaeus

კოხტა გველთავა/Ophisops elegans Menetries

თურქული ხვლიკი/Darevskia clarkorum Darevsky & Vedmederja

დალის ხვლიკი/Darevskia dahli Darevsky

აჭარული ხვლიკი/Darevskia mixta Mehely

აზიური შიშველთავა/Ablepharus pannonicus Fitzinger

დასავლური მახრჩობელა/Eryx jaculus Dumeril & Bibron

საყელოიანი ეირენისი/Eirenis collaris Menetries

ხვლიკიჭამია გველი/Malpolon monspessulanus Mertens & Mueller

დინიკის გველგესლა/Vipera dinniki Nikolsky

კავკასიური გველგესლა/Vipera kaznakovi Nikolsky.

 

ამფიები:

კავკასიური სალამანდრა/Mertensiella caucasica Waga

სირიული მყვარი/Pelobates syriacus Boettger.

 

ხრტილოვანი თევზები:

სვია/Huso huso Linnaeus

ფორონჯი/Acipenser sturio Linnaeus

ფორეჯი/Acipenser nudiventris Lovetsky

ტარაღანა/Acipenser stellatus Pallas

რუსული ზუთხი/Acipenser gueldenstaedti Brandt & Ratzeberg

სპარსული ზუთხი/Acipenser persicus Borodin.

 

ძვლოვანი თევზები:

მდინარის/ტბის კალმახი/Salmo fario Linnaeus

მორევის ნაფოტა/Rutilus frisii Nordmann

კოლხური ხრამული/Varicorhinus sieboldi Steindachner

წინააზიური გველანა/Sabanejewia aurata De Filippi

მექვიშია ღორჯო/Neogobius fluviatilis Pallas.

 

მწერები:

კავკასიური წმინდადგახვიარა/Phassus shamil Christoph

კოლხური ბრამეა/Brahmaea ledereri Rogenhofer

ღამის მცირე ფარშევანგთვალა/Eudia pavonia Linnaeus

მკრათვალებიანი ფარშევანგთვალა/Perisomena coecigena Kupido

სფინქსი მკვდართავა/Manduca atropos Linnaeus

კომაროვის სფინქსი/Rethera komarovi Christoph

ოლეანდრის სფინქსი/Deilephila nerii Linnaeus

ჯუჯა სფინქსი/Pterogon gorgoniades Hb.

კვიპაროსის მსხვილტანა/Pachypasa otus Drury

ბალკანური აბრეშუმქსოვია/Lemonia balcanica Herrich-Schhffer

დათუნელა ჰერა/Callimorpha dominula Linnaeus

მღვის ამიერკავკასიური დათუნელა/Axiopoena maura Eichwald

აპოლონი/Parnassius apollo Linnaeus

კავკასიური აპოლონი/Parnassius nordmanni Ménétriès

კავკასიური ზერინთია/Allancastria caucasica Lederer

გრუნერის აისი/Antocharis gruneri Herrich-Schaeffer

ამიერკავკასიური აისი/Anthocharis damone Boisduval

ჰევისტონის ავერდულა/Erebia hewistonii Lederer

ირანული ხავერდულა/Erebia iranica Grum-Grshimailo

რომანოვის ცისფერა/Tomares romanovi Christoph

ცისფერა მელეაგრი/Polyommates daphnis Denis & Schiffermüller

სმირნოვის მბოგელა/Apocolotois smornovi Romanoff

იფნის ჭრელურა/Zygaena fraxini Ménétriès

ველის დიდი ბაზი/Bombus fragrans Pallas

ბაზი ერიოფორუსი/Bombus eriophorus Klug

ალპური ბაზი/Bombus alpigenus Morawitz

ირანული ბაზი/Bombus persicus Radoszkowsky

იისფერი ქსილოკოპა/Xylocopa violacea Linnaeus

კურნაკოვის ბზუალა/Inotrechus kurnakovi Dolranski&Ljovuschkin

ინჯაევას ბზუალა/Inotrechus injaevae Dolranski&Ljovuschkin

მრგვალი ბზუალა/Omophron limbatum Fabricius

ალპური ხარაბუზა/Rosalia alpina Linnaeus

მზიმთას ნემსიყლაპია/Cordulegaster mzymtae Barteneff

მსგავსი ნემსიყლაპია/Onychogomphus assimilis Schneider

სამეგრელოს ტურფა/Calopteryx mingrelica Selys.

 

კიბოსნაირები:

კოლხური ფართოფეხა კიბო/Astacus colchicus Kessler

პევცოვის კიბო/Pontastacus pylzowi Skorikov.

 

ობობასნაირები:

ტივის ობობა/Dolomedes plantarius Clerck.

 

რგოლოვანი ჭიები:

ამიერკავკასიური ჭიაყელა/Eisenia transcaucasica Perel

ლაგოდეხის ჭიაყელა/Eisenia lagodechiensis Michaelson

ხეობის ჭიაყელა/Dendrobaena faucium Michaelsen

კინტრიშის ჭიაყელა/Alollobophora kintrishiana Kvavadze.

 

მუცელფეხიანი მოლუსკეისი:

ბუხის ლოკოკინა/Helix buchi Dubois&Montpereux.

 

ქვესახეობისები (ძვლოვანი თევზები):

პალიასტომის ქაშაყი/Alosa caspia paleostomi Eichwald

შავი ზღვის ორაგული/Salmo fario labrax Pallas

წითელტუჩა ჭერეხი/Aspius aspius taeniatus Berg

ალაზნის გველანა/Nemachilus angorae alasanicus Elanidze.

 

 


#2 Share   გადავიდეთ ამ პოსტის ბმულზე
babu

babu

    უხუცესი ლეგიონერი


  • Find Topics
  • გამგეობის წევრი
  • 47103 პოსტი
  • მისამართი:tbilisi
  • წარმოშობა:guria

ძმებო მსოფლიო ფლორა ფაუნაში დევს თემა და რამდენად სწორად დევს?


legion.ge-82-1553250819.jpg


0 წევრი ათვალიერებს ამ თემას

0 წევრი, 0 სტუმარი

0%
მზადდება მინიატურა
ატვირთვის შეწყვეტა

ატვირთული ვიდეოს ბმული ჩავსვათ პოსტში?