Jump to content

სურათი

ღია პირველობა სპორტინგში. თბილისი ზღვის სტენდზე

სროლის ხელოვნება!

 • თემა დახურულია This topic is locked
ამ თემას აქვს 41 გამოხმაურება

#16 Share   გადავიდეთ ამ პოსტის ბმულზე
babu

babu

  უხუცესი ლეგიონერი


 • Find Topics
 • გამგეობის წევრი
 • 47274 პოსტი
 • მისამართი:tbilisi
 • წარმოშობა:guria

ვაახ  ჯანა  !  ივა ვორ დეღა???


legion.ge-82-1553250819.jpg


#17 Share   გადავიდეთ ამ პოსტის ბმულზე
gure

gure

  ველიტი


 • Find Topics
 • ფორუმის წევრი
 • Pip
 • 11 პოსტი
 • მისამართი:Tbilisi
 • წარმოშობა:Tbilisi

მოგესალმებით მეგობრებომაქვს პატივი გაგაცნოთ დებულება  საქართველოს პირველი ღია ჩემპიონატი კომპაქტ-სპორტინგში; მოყვარულთა შორის დებულებაამ ღონისძიებას ორგანიზებას უწევს მონადირეთა და

 სპორტული სროლის მოყვარულთა კლუბი ,,ჩუბინი'', შეჯიბრის წესები შეიძლება შეიცვალოს

უმნიშვნელოდ,(რეგისტრაცია და დაემატება პრიზები, ნიუანსები).  ჩემპიონატი გაიმართება როგორც პირადი ასევე გუნდური პრინციპითმონაწილე გუნდიდანსაუკეთესო რეზულტატი დაჯამდება და დადგინდება გუნდებში საუკეთესოთუ რამე გაურკვევლად დავწერე მომიტევეთ ცოტა ნასვამი გახლავართპატივისცემით ივა გურეშიძე. 577 400321 

 

საქართველოს პირველი ღია ჩემპიონატი კომპაქტ-სპორტინგში

მოყვარულთა შორის დებულება

 

 

 

შეჯიბრის ჩატარების ვადები და ადგილი:

·turniri Catardeba 31 maiss 1 ivniss srolis erovnuli centris moednebze misamarTi: varkeTilis meurneoba patara lilos gza

ტურნირის მიზნები და ამოცანები:

·sportis am saxeobis danergva da Semdgomi ganviTareba saqarTveloSi

·kompak sportingis popularizacia mosaxleobis farTo fenebSi

·monawileTa ostatobis zrda

ტურნირის მონაწილეები:

·turnirSi monawileoba SeuZlia nebismier msurvels (garda profesionali msrolelisa), romlis asaki aRemateba 15 wels da romelic daicavs am debulebis pirobebs

ტურნირის ორგანიზატორები:

      turnirs organizebas uwevs:

·monadireTa da sportuli srolis moyvarulTa klubi ,,Cubini’’

·saqarTvelos srolis saxeobaTa erovnuli federacia

uSualod turniris Catarebas uzrunvelyofs samsajo komisia mTavari msaji maia gubieva

 

ricxvi

Sejibrebis programa

dro

31 maisi

monawileTa registracia, kenWisyva

08.30-09.45

31 maisi

Sejibrebis gaxsna

10,00-10.15

31 maisi

SesarCevi etapi

10,15-16.00

31 maisi

finaluri etapi

16.00=18.30

31 maisi

gamarjvebulebis dajildoeba

19:30

 

შეჯიბრის ჩატარების სისტემა:

·SesarCevi etapi Sedgeba 2 sakvalifikacio etapisgan: pirveli sakvalifikacio etapi moicavs erT serias ( 25 samizne/TefSi), seriss dasrulebis Semdeg meore sakvalifikacio etapze gadadis 18 saukeTeso Sedegi mqone monawile. im SemTxvevaSi Tu ver moxerxda 18 monawilis gamovlena yvelaze mcire erTnairi qulebis mqone msrolelebs Soris gaimarTeba damatebiTi srolebi pirvel acilebamde.

 

·meore sakvalifikacio etapi Sedgeba erTi seriisagan ( 25 samizne/TefSi). im SemTxvevaSi Tu ver moxerxda 6 monawilis gamovlena yvelaze mcire erTnairi qulebis mqone msrolelebs Soris gaimarTeba damatebiTi srolebi pirvel acilebamde.

·finalur etapze gadava 6 saukeTeso Sedegis(ori seriis jamiT, ar igulisxmeba gadasrolaSi miRebuli qulebi) mqone monawile.

·im SemTxvevaSi Tu ver moxerxda eqvseulis gamovlena yvelaze mcire erTnairi qulebis mqone msrolelebs Soris (mesame poziciidan) gaimarTeba damatebiTi srolebi.

·finalur etapze eqvsive finalists miecema 10 samizne/TefSi (5 seria 2 samizne/TefSi) gasrolis uflba xuTi poziciidan.

·gamarjvebulebi gamovlindeba saukeTeso SedegiT.

·Tu 2-ze meti monawile daagrovebs Tanabar qulebs saprizo adgilebis gamosavlenad dainiSneba damatebiTi srolebi( mesame poziciidan) pirvel acdenamde.

მონაწილეთა რეგისტრაცია:

SejibrebaSi monawileobis msurveli valdebulia 31 maiss 8:30 dan 09.30 wuTamde gamocxaddes srolis erovnuli centris ofisSi da saorganizacio komitetSi warmoadginos:

·piradobis damadasturebeli mowmoba

·iaraRis saregistracio sabuTi

monawile valdebulia gaecnos centris teritoriaze moqmed da Sejibris usafrTxoebis wesebs da xelmoweriT daadasturos Tavisi Tanxmoba. aRniSnuli wesebis darRveis SemTxvevaSi Sejibris samsajo kolegia an/da centris usafrTxoebis samsaxuris warmomadgenlebi uflebamosili arian moxsnan aRniSnuli piri Sejibridan Sesatanis dabrunebis gareSe.

შეჯიბრის ჩატარების პირობები

daregistrirebuli monawile valdebulia Seitanos organizatoris buRalteriaSi monawileobis gadasaxadi 60 laris odenobiT.

organizatorebi mas gadascemen saregistracio baraTs da 50 vaznas.

meti vaznis moTxovnis SemTxvevaSi monawile valdebulia damatebiT gadaixados vaznis Rirebuleba 1 vaznis fasi 0,5 lari.

Sejibri Catardeba mxolod organizatorebis vaznebiT da TefSebiT vazna #7 an #9 wona 24-28 grami espanuri warmoebis VINCHI an melior. sxva vaznebis gamoyenebis SemTxvevaSi monawile moixsneba Sejibridan da mas ar daubrundeba monawileobis Sesatani Tanxa.

finalSi gasul monawile vaznis moTxovnis SemTxvevaSi valdebulia damatebiT gadaixados vaznis Rirebuleba.#18 Share   გადავიდეთ ამ პოსტის ბმულზე
სტუმარი_devi_*

სტუმარი_devi_*

 • Find Topics
 • სტუმარი

იკითხება ქართულად?#19 Share   გადავიდეთ ამ პოსტის ბმულზე
beso

beso

  კანდიდატუსი


 • Find Topics
 • ლეგიონერი
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 898 პოსტი
 • მისამართი:თბილისი შ. ქურდიანის 3
 • წარმოშობა:გურია , ჩოხატაური, შუაფარცხმა

ხოდა ერთხელ მაინც ავიდეთ და ვისროლოთ სპორტინტგზე არასერიოზული იქნება პირდაპირ შეჯიბრზე გასვლა#20 Share   გადავიდეთ ამ პოსტის ბმულზე
მეტო

მეტო

  პატარა მაგისტრი


 • Find Topics
 • ადმინისტრატორი
 • 4954 პოსტი
 • მისამართი:ქ. თბილისი წერეთლის გამზ. #10
 • წარმოშობა:ქართლი

ძმებო ამ ჩემპიონატზე ნებისმიერს შეუძლია როგორც მივხვდი მონაწილეობის მიღება, შემიძლია მივიღო მონაწილეობა ? 


პატივისცემით, მეტეორა
 

კლუბ მონადირეთა ლეგიონის გამგეობის წევრი


#21 Share   გადავიდეთ ამ პოსტის ბმულზე
beso

beso

  კანდიდატუსი


 • Find Topics
 • ლეგიონერი
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 898 პოსტი
 • მისამართი:თბილისი შ. ქურდიანის 3
 • წარმოშობა:გურია , ჩოხატაური, შუაფარცხმა

ძმებო ამ ჩემპიონატზე ნებისმიერს შეუძლია როგორც მივხვდი მონაწილეობის მიღება, შემიძლია მივიღო მონაწილეობა ? 

კარგი  რა ნიკუშ კარგი რააა , რან უცხო პლანეტელივით კითხულობ :0076:#22 Share   გადავიდეთ ამ პოსტის ბმულზე
babu

babu

  უხუცესი ლეგიონერი


 • Find Topics
 • გამგეობის წევრი
 • 47274 პოსტი
 • მისამართი:tbilisi
 • წარმოშობა:guria

ხოდა ერთხელ მაინც ავიდეთ და ვისროლოთ სპორტინტგზე არასერიოზული იქნება პირდაპირ შეჯიბრზე გასვლა

რას გულისხმობ?


legion.ge-82-1553250819.jpg


#23 Share   გადავიდეთ ამ პოსტის ბმულზე
babu

babu

  უხუცესი ლეგიონერი


 • Find Topics
 • გამგეობის წევრი
 • 47274 პოსტი
 • მისამართი:tbilisi
 • წარმოშობა:guria

ძმებო ამ ჩემპიონატზე ნებისმიერს შეუძლია როგორც მივხვდი მონაწილეობის მიღება, შემიძლია მივიღო მონაწილეობა ? 

კანისტრას თუ მომცემ ჩაგიწყობ საქმეს :ki: :0024:

მეტეორა მაისურები თუ არ გამოგიტანია ....კიდევ არის შესაკვეთი 3 ცალი M( მუხრანსკი-2, ახოტნიკა-1 გიო123-სთვის ხომ გააკეთებინე დამატებით).თემოს მივეცით უკვე და ლუკასთვის 1 ც XXL.

 

 

ნაშივკები გვაქვს


legion.ge-82-1553250819.jpg


#24 Share   გადავიდეთ ამ პოსტის ბმულზე
beso

beso

  კანდიდატუსი


 • Find Topics
 • ლეგიონერი
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 898 პოსტი
 • მისამართი:თბილისი შ. ქურდიანის 3
 • წარმოშობა:გურია , ჩოხატაური, შუაფარცხმა

რას გულისხმობ?

რას და რა დისციპლინაშიც უნდა ჩატარდეს ეგ ტურნირი ავიდეთ  შეჯიბრამდე ერთხელ მაინც გავიაროთ და მოვსინჯოთ ადგილზე სროლა#25 Share   გადავიდეთ ამ პოსტის ბმულზე
babu

babu

  უხუცესი ლეგიონერი


 • Find Topics
 • გამგეობის წევრი
 • 47274 პოსტი
 • მისამართი:tbilisi
 • წარმოშობა:guria

დასტურ , დასტურ,(განსაკუთრებულად კარგი იქნება ჩვენი პირველი შვიდეულისათვის.......მოკლეს ფინალური ტურნირის წინ , რომელიც მანგლისში ჩატარდება და იქ გაირკვევა გუნდის შემადგენლობა.....ეს ტურნირი შესანიშნავი შესაძლებლობაა , გსვარჯიშებისათვის.  მითუმეტეს რომ გუნდურიც მოიაზრება. აქედან გამომდინარე , ან ჯგუფურად ან ინდივიდუალურად იქნბ წავივარჯიშოთ ძმებო ლეგიონერებო?

პატივისცემით მე ;)


legion.ge-82-1553250819.jpg


#26 Share   გადავიდეთ ამ პოსტის ბმულზე
მეტო

მეტო

  პატარა მაგისტრი


 • Find Topics
 • ადმინისტრატორი
 • 4954 პოსტი
 • მისამართი:ქ. თბილისი წერეთლის გამზ. #10
 • წარმოშობა:ქართლი

კანისტრას თუ მომცემ ჩაგიწყობ საქმეს :ki: :0024:

მეტეორა მაისურები თუ არ გამოგიტანია ....კიდევ არის შესაკვეთი 3 ცალი M( მუხრანსკი-2, ახოტნიკა-1 გიო123-სთვის ხომ გააკეთებინე დამატებით).თემოს მივეცით უკვე და ლუკასთვის 1 ც XXL.

 

 

ნაშივკები გვაქვს

 

კანისტრა ჩემთანაა და შეხვედრისთანავე გადმოგცემ, ასე რომ ...  :ki: , მირზას მაისური გამზადებულია და ის 12 ცალი ნაშივკაც მზადაა თუ შეძლებ გაუარე და წამოიღე რა ბაბულიკო , ანუ თუ არ გცალია მე წამოვიღებ.

 

ნაშივკებს რაც შეეხება 70 ლარი მაკლია რაც დავატეთ იმის და კლუბის ანგარიშიდან გუგას ვთხოვ მოხსნას. 

 

და შემდეგ ვინც აირებენ კლუბის ახალი წევრები  საწევროსტან ერთად მაგასაც გაასწორებენ. 


პატივისცემით, მეტეორა
 

კლუბ მონადირეთა ლეგიონის გამგეობის წევრი


#27 Share   გადავიდეთ ამ პოსტის ბმულზე
babu

babu

  უხუცესი ლეგიონერი


 • Find Topics
 • გამგეობის წევრი
 • 47274 პოსტი
 • მისამართი:tbilisi
 • წარმოშობა:guria

იავოლ მაინ გენერალენ , იავოლ მაინენ ფიურერ :good:

 

2 jer viyavi da arcerTjer ar iyvnen....

mgoni jobia mixvide da bareb damatebiT maisurebic daazakazo babulik....

ხო რომელიმე ცაცია ხომ არ არის ? ეგაა კიდევ გასარკვევი .....(მგონი მუხრანსკებიდან ერთ-ერთი) გუგას ეცოდინება)

 

 

ნიკუშ ეხლავე მიეცი რა თორემ ერთ კვირაში არ იქნება და აბა მერე შეჯიბრია ტო.... არ დაგავიწყდეს ....ეხლავე გაჩალიჩდი  რა.

 

 

 

თუ ვერ მიდიხარ ტელეფონით გააკეთე ზაკაზი და წამოსაღებად მე მივალ , არ მეზარება....ბოლო-ბოლო ან გიოს უთხრა ან ლუკას ....ვისაც წამოსაღები აქვთ რა


legion.ge-82-1553250819.jpg


#28 Share   გადავიდეთ ამ პოსტის ბმულზე
სტუმარი_devi_*

სტუმარი_devi_*

 • Find Topics
 • სტუმარი
აქ ნაშივკების და ლოგოს თემაა????

#29 Share   გადავიდეთ ამ პოსტის ბმულზე
მეტო

მეტო

  პატარა მაგისტრი


 • Find Topics
 • ადმინისტრატორი
 • 4954 პოსტი
 • მისამართი:ქ. თბილისი წერეთლის გამზ. #10
 • წარმოშობა:ქართლი

აქ ნაშივკების და ლოგოს თემაა????

 

 

კაი ნუ გვაოცებ ეხლა დევო , რა მოხდა მერე ამ ტურნირთან დაკავშირებულია გარკვეულწილად და მაგიტომაც დავწერე  :0069:  თემებს ესე ადგახარ რა კაცი ვერ გამოგაპარებს, აბა შენ იცი ეხლა იქნება ვორნიც ამკიდო  :0024:


პატივისცემით, მეტეორა
 

კლუბ მონადირეთა ლეგიონის გამგეობის წევრი


#30 Share   გადავიდეთ ამ პოსტის ბმულზე
babu

babu

  უხუცესი ლეგიონერი


 • Find Topics
 • გამგეობის წევრი
 • 47274 პოსტი
 • მისამართი:tbilisi
 • წარმოშობა:guria

ვინავატ :DD   ეხლავე გადავიტან...

 

ისე დევო ამ ტურნირისთვის ჩვენების ეკიპირებაზე დავწერე ....ირიბათ მაგრამ მაინც თემატიკასთანაა დაკავშირებული ;)


legion.ge-82-1553250819.jpg


0 წევრი ათვალიერებს ამ თემას

0 წევრი, 0 სტუმარი

0%
მზადდება მინიატურა
ატვირთვის შეწყვეტა

ატვირთული ვიდეოს ბმული ჩავსვათ პოსტში?