Jump to content


 • Please log in to reply
ამ თემას აქვს 5 გამოხმაურება

#1 Share
სტუმარი_თაზო_*

სტუმარი_თაზო_*
 • სტუმარი
 • ასაკი:მიუთითეთ თქვენი დაბადების თარიღი
 • მიმაგრებული ფაილები  image_large-222x300.jpg   17.08კილობაიტი   0 გადმოწერები

  ამჟამად დედამიწაზე გამოყოფენ ბიოლოგიური მრავალფეროვნების 25 “ცხელ წერტილს”. მათ შორის ერთ-ერთი კავკასია, კერძოდ, საქართველოა. კავკასია ასევე 200 გლობალურ ეკორეგიონს შორისაა, რომელიც ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის (WWF) მიერაა გამოყოფილი ისეთ კრიტერიუმებზე დაყრდნობით, როგორიცაა: სახეობრივი მრავალფეროვნება, ენდემიზმის დონე, ტაქსონომიური უნიკალურობა, ევოლუციური პროცესები და ფლორისა და ფაუნის ისტორიული განვითარების თავისებურებები, მცენარეულობის ტიპების მრავალფეროვნება და ბიომების იშვიათობა გლობალურ დონეზე.

  საქართველოში გავრცელებულია მსხვილი ძუძუმწოვრების სამი რიგის – მტაცებლების, წყვილჩლიქოსნების, ვეშაპისნაირების – 30 სახეობა. წვრილი ძუძუმწოვრების ოთხი რიგის 79 სახეობა: მწერიჭამიები – 10 სახეობა, ხელფრთიანები – 29 სახეობა, მღრღნელები – 39 სახეობა და კურდღლისნაირები – 1 სახეობა. საქართველოში გვხვდება ფრინველთა 300-ზე მეტი სახეობა. მიგრირებადი სახეობებისთვის მნიშვნელოვანი დასასვენებელი და დასაზამთრებელი ადგილებია კოლხეთის დაბლობი და ჯავახეთის ზეგნის ტბების სისტემა. აქ ასევე გავრცელებულია ქვეწარმავლების 50-ზე მეტი სახეობა. ამფიბიებიდან გავრცელებულია მხოლოდ 12 სახეობა. მტკნარ წყლებში გავრცელებულია თევზების 80-ზე მეტი სახეობა, რომელთა შორის ბევრი ენდემურია. ენდემურობითა და მრავალფეროვნებით ასევე გამოირჩევა საქართველოს უხერხემლოთა ფაუნაც.

  საქართველოს ფლორის შემადგენლობაში შედის, მარტო ჭურჭლოვან მცენარეთა, 4100-ზე მეტი სახეობა, საიდანაც დაახლოებით 21%, ანუ 900-მდე სახეობა ენდემურია.

  ძალიან სამწუხაროდ, საქართველოს, ისევე როგორც მთლიანად კავკასიის, ბიომრავალფეროვნება უკიდურესი საფრთხის წინაშე იმყოფება. ტყეების უმეტესი ნაწილი სახეცვლილია ადამიანის ზემოქმედების შედეგად. მაღალ მთაში გადაჭარბებული ძოვების გამო, თითქმის განადგურებულია ბუნებრივი მცენარეული საფარი და მიმდინარეობს ეროზიის პროცესი. ბუნებრივი მცენარეული საფარი შემორჩენილია თავისი ისტორიული არეალის მხოლოდ მცირეოდენ ნაწილში. საქართველოში ბიომრავალფეროვნებაზე მოქმედი საფრთხეებიდან აღსანიშნავია: ბრაკონიერობა, ტყის მასივების გაჩეხვა, გადაჭარბებული ძოვება, მცენარეთა და ცხოველთა სახეობებით უკანონო ვაჭრობა, თევზის რესურსების გადამეტებული მოპოვება, მდინარეებისა და წყალჭარბი სავარგულების დაბინძურება. შედეგად, ადგილი აქვს ცოცხალი ორგანიზმების საცხოვრებელი გარემოს დეგრადირებას, სახეობათა რიცხოვნობის კლებასა და ეკოლოგიური პროცესების რღვევას – ყველაფერს ერთად კი მივყავართ ბიომრავალფეროვნების განადგურებისკენ.

  ამ სავალალო მდგომარეობის შედეგია, რომ საქართველოს ფაუნიდან 141 სახეობა შეტანილია წითელ ნუსხაში. აქედან:

  - 11 სახეობას მინიჭებული აქვს კრიტიკულ საფრთხეში მყოფის სტატუსი (CR)
  - 32 სახეობას – საფრთხეში მყოფი სტატუსი (EN)
  - 5 სახეობას – ეროვნულ დონეზე გადაშენებულის სტატუსი (RE), ხოლო
  - 93 სახეობას მინიჭებული აქვს მოწყვლადის კატეგორია (VU).

  საქართველოს ფლორიდან 56 სახეობაა შეტანილი წითელ ნუსხაში, საიდანაც:

  - 36 სახეობას მინიჭებული აქვს მოწყვლადის (VU) სტატუსი
  - 18 სახეობას საფრთხეში მყოფის (EN) სტატუსი, ხოლო
  - 2 სახეობას კი კრიტიკულ საფრთხეში მყოფის სტატუსი (CR)

  www.red-list.ge

  იშვიათობის კატეგორიები

  ყოველ სახეობას აქვს მინიჭებული დაცულობის სტატუსის აღმნიშვნელი კატეგორია. კატეგორია აღნიშნულია ლათინური აბრევიატურით (EX ან CR ან LC და ა.შ.). ქვემოთ მოყვანილია კატეგორიების განმარტებები:

  EX – ინგლისური სიტყვიდან Extinct, ანუ “გადაშენებული”
  ტაქსონი გადაშენებულია როდესაც არ არსებობს საფუძვლიანი ეჭვი იმისა, რომ მისი ბოლო წარმომადგენელი დაიღუპა. ტაქსონი ითვლება გადაშენებულად როდესაც მისი დადგენილი ან ხელსაყრელი ჰაბიტატის ამომწურავ გამოკვლევას ხელსაყრელ დროს (იგულისხმება წელიწადის სეზონი და დღე-ღამის საათები) მისი ისტორიული არეალის ფარგლებში არ მოჰყვა ინდივიდის აღმოჩენა. გამოკვლევის ხანგრძლივობა შესაბამისობაში უნდა იყოს ტაქსონის სასიცოცხლო ციკლთან და ცხოვრების ნირთან.

  EW – ინგლისური სიტყვებიდან Extinct in wild, ანუ “ბუნებაში გადაშენებული”
  ტაქსონი ბუნებაში გადაშენებულია როდესაც ცნობილია მისი არსებობა მხოლოდ კულტურულ პირობებში, ტყვეობაში ან მისი პოპულაცია არსებობს ისტორიული არეალისაგან მნიშვნელოვანი დაშორებით. როდესაც მისი დადგენილი ან ხელსაყრელი ჰაბიტატის ამომწურავ გამოკვლევას ხელსაყრელ დროს (იგულისხმება წელიწადის სეზონი და დღე-ღამის საათები) მისი ისტორიული არეალის ფარგლებში არ მოჰყვა ინდივიდის აღმოჩენა. გამოკვლევის ხანგრძლივობა შესაბამისობაში უნდა იყოს ტაქსონის სასიცოცხლო ციკლთან და ცხოვრების ნირთან.

  CR – ინგლისური სიტყვებიდან Critically endandgere ანუ “კრიტიკულ საფრთხეში მყოფი”
  ტაქსონი უკიდურესი საფრთხის წინაშე დგას, როდესაც საუკეთესო მისაწვდომი მონაცემების მიხედვით ის ექვემდებარება კრიტერიუმებს A-დან E-მდე უკიდურესი საფრთხის წინაშე მყოფი სახეობისათვის, ასე რომ ჩაითვალა, რომ მის ბუნებრივ პირობებში არსებობას უკიდურესი საფრთხე ემუქრება.

  EN – ინგლისური სიტყვიდან Endangered ანუ “საფრთხეში მყოფი”
  ტაქსონი საფრთხის წინაშე დგას, როდესაც საუკეთესო მისაწვდომი მონაცემების მიხედვით ის ექვემდებარება კრიტერიუმებს A-დან E-მდე საფრთხის წინაშე მყოფი სახეობისათვის (იხილეთ ქვედანაყოფი V), ასე რომ ჩაითვალა, რომ მის ბუნებრივ პირობებში არსებობას ძალზე მნიშვნელოვანი საფრთხე ემუქრება.

  VU – ინგლისური სიტყვიდან Vulnarable ანუ “მოწყვლადი”
  ტაქსონი მოწყვლადია, როდესაც საუკეთესო მისაწვდომი მონაცემების მიხედვით ის ექვემდებარება კრიტერიუმებს A-დან E-მდე მოწყვლადი სახეობისათვის (იხილეთ ქვედანაყოფი V), ასე რომ ჩაითვალა, რომ მის ბუნებრივ პირობებში არსებობას მნიშვნელოვანი საფრთხე ემუქრება

  NT – ინგლისური სიტყვებიდან Near threatened ანუ “საფრთხესთან ახლოს მყოფი”
  ტაქსონი მოწყვლადთან მიახლოვებულია, როდესაც შესწავლილი იყო, შეესაბამება თუ არა ის (ამ საბუთში მოცემულ) უკიდურესი საფრთხის წინაშე, საფრთხის წინაშე და მოწყვლადი ტაქსონის კრიტერიუმებს და ის მათ სადღეისოდ არ შეესაბამება, მაგრამ ის ამ კრიტერიუმებს უახლოვდება ან ისე ჩანს, რომ უახლოეს მომავალში შესაძლოა ის ერთ-ერთ ზემოთ ჩამოთვლილ კატეგორიაში შევიდეს

  LC – ინგლისური სიტყვებიდან Low concern ანუ “საჭიროებს ზრუნვას”
  ტაქსონი ნაკლები შეშფოთების გამომწვევია მაშინ, როდესაც შესწავლილი იყო, შეესაბამება თუ არა ის (ამ საბუთში მოცემულ) კრიტერიუმებს და ის არ შეესაბამება უკიდურესი საფრთხის წინაშე, საფრთხის წინაშე და მოწყვლადი ტაქსონის კრიტერიუმებს. ფართოდ გავრცელებული და ჩვეულებრივი ტაქსონები ამ კატეგორიაში შედის.

  DD – ინგლისური სიტყვებიდან Data deficient ანუ “არასრული მონაცემები”
  ტაქსონის შესახებ მონაცემები არასრულია მაშინ, როდესაც არსებული ინფორმაცია არაა საკმარისი, რათა მოხდეს, მისი გავრცელებისა ან პოპულაციის სტატუსზე დაყრდნობით, მისი გადაშენების რისკის პირდაპირი ან არაპირდაპირი შეფასება. ამ კატეგორიაში შემავალი ტაქსონი შესაძლოა კარგად იყოს შესწავლილი, ხოლო მისი ბიოლოგია – კარგად ცნობილი, მაგრამ არ გაგვაჩნდეს მისაღები მონაცემები მისი რიცხოვნობისა და (ან) გავრცელების შესახებ. ასე რომ, “მონაცემები არასრულია” არ ნიშნავს საფრთხის გამნსაზღვრელ კატეგორიას. ტაქსონის მოხვედრა ამ კატეგორიაში ნიშნავს, რომ მეტი ინფორმაცია გვესაჭიროება და მიგვინიშნებს, რომ მომავალ გამოკვლევებმა შესაძლოა გვიჩვენონ, რომ ამ ტაქსონის მოხვედრა საფრთხის წინაშე ან მოწყვლადი ტაქსონების სიაში შესაძლოა. მნიშვნელოვანია ნებისმიერი მონაცემების გამოყენება (სტატუსის დადგენისათვის). მრავალ შემთხვევაში უკიდურესი სიფრთხილით უნდა მიუდგეთ სიტუაციას, როდესაც ვირჩევთ “არასრულ მონაცემებსა” და საკონსერვაციო სტატუსის რომელიმე კატეგორიის შორის. თუკი არსებობს ვარაუდი, ტაქსონის არეალი შედარებით შეზღუდულია, და საკმარისი დროა გასული მისი ბოლო პოვნის შემდეგ, საფრთხის წინაშე მყოფის ან მოწყვლადის სტატუსი შესაძლოა ჩაითვალოს გამართლებულად.

  NE – ინგლისური სიტყვებიდან Not evaluated ანუ “არ არის შეფასებული”
  ტაქსონი შეუფასებელია, როდესაც მისი შესაბამისობა ჩამოთვლილ კრიტერიუმებთან არ იყო შესწავლილი.


  • 0

  #2 Share
  babu

  babu

   უხუცესი ლეგიონერი

  • გამგეობის წევრი
  • 30149 პოსტი
 • ასაკი:53
  • მისამართი:tbilisi
  • წარმოშობა:guria

  ამ ხალხს არც წითელი და არც გდი არ უშველის ....რაც მოძრაობს ყველაფერსაც ესვრიან.

   

   

  არადა ამ რუქას დააკვირდით

  1333_201_20050609114611.jpgრეალურად კავკასიური დომბა (იგივე ბიზონი) რეალურად საქართველოში და ჩრდ.კავკასიის მცირე ნაწილში  იყო გავრცელებული. ესეც რუსების ბრალი ხომ არ არის?(ისე მაგათი დედაც ყველა ვარიანტში .....).

  ამ საქმეშიდაც ნიჭიერები ვართ. 


  • 0

  #3 Share
  mantis

  mantis

   დელეგატი

  • კლუბის წევრი
  • 3385 პოსტი
 • ასაკი:23
  • მისამართი:tbilistan axlos
  • წარმოშობა:tbilistan axlos

  ეს თემა ყოფილა გახსნილი ძალაინ კარგი 

   

  ამ ლინკზე არის საქართველოს წითელი ნუსხა ფრინველებიც და ცხოველებიც 

  ყველას ვთხოვ რო გადახედოს და გაითვალისწინოს თუ გინდათ რო თქვენ შვილებმა რაღაც ნახონ მაინც

   

  http://ucnauri.com/1...ს-წითელი-წიგნი/

   


  • 0

  #4 Share
  mantis

  mantis

   დელეგატი

  • კლუბის წევრი
  • 3385 პოსტი
 • ასაკი:23
  • მისამართი:tbilistan axlos
  • წარმოშობა:tbilistan axlos

  4c35db25b978.jpg

  საქართველოში გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფ სახეობებს იცავს სახელმწიფო, შესაბამისი კანონმდებლობით
  2003 წელს მიღებულ იქნა საქართველოს კანონი ’’საქართველოს ’’წითელი ნუსხა’’ და ’’წითელი წიგნის’’ შესახებ’’ (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე N19 1.07 2003წ.)

  კანონის ძირითადი მიზანია, საქართველოს ’’წითელი ნუსხისა’’ და ’’წითელი წიგნის’’ შედგენა, გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი სახეობების დაცვის და გამოყენების სამართლებრივი რეგულირება. დღევანდელი და მომავალი თაობების ინტერესების გათვალისწინებით, უზრუნველყოს საქართველოს ტერიტორიაზე გავრცელებული, გადაშენების საფთხის წინაშე მყოფი სახეობების დაცვა და აღდგენა, სახეობრივი მრავალფეროვნებისა და გენეტიკური რესურსების შენარჩუნება.

  ფლორა

  ფარულთესლოვანები:

  ქართული ნეკერჩხალი/Acer ibericum M. Bieb. ex Willd.
  დურღენი/Anabasis aphylla L.
  ქართული ნუში/Amygdalus georgica Desf
  ხემარწყვა/Arbutus andrachne L.
  სომიეს გლერძი/Astragalus sommieri Freyn
  ტანას გლერძი/Astragalus tanae K.Koch
  მედვედევის არყი/Betula medwedewii Regel
  სამეგრელოს არყი/Betula megrelica Regel
  რადეს არყი/Betula raddeana Trautv
  კოლხური ბზა/Buxus colchica Pojark
  ჩვეულებრივი წაბლი/Castanea sativa Mill
  სამხრეთის აკაკი/Celtis australis L.
  შიშველი აკაკი/Celtis glabrata Steven ex Planchon
  მცირენაყოფიანი ბალამწარა/Cerasus microcarpa C. A. Meyer
  პონტური საკმელა/Cistus creticus L.
  კოლხური თხილი/Corylus colchica Albov
  ყამბრო/Crataegus pontica K. Koch
  ალბოვის მაჯაღვერი/Daphne albowiana Woronow ex Pobed.
  ცრუაბრეშუმისებრი მაჯაღვერი/Daphne pseudosericea Pobed.
  ამიერკავკასიური მაჯაღვერი/Daphne transcaucasica Pobed.
  გაულთერიასმაგვარი ეპიგეა/Epigaea gaultherioides Boiss.
  ხემაგვარი მანანა/Erica arborea
  ნახევრადეკლიანი ევერსმანია/Eversmannia subspinosa Fisch & (DC)
  აფხაზეთის კურდღლისცოცხა/Genista abchasica Sachokia
  მლაშობის ჩინგილი/Halimodendron halodendron L.
  კაკლის ხე/Juglans regia L.
  კეთილშობილი დაფნა/Laurus nobilis L.
  შობერის ნიტრარია/Nitraria schoberi L.
  ზეთის ხე/Osmanthus decorus Boiss. & Balansa
  უხრავი/Ostrya carpinifolia Scop.
  საღსაღაჯი/Pistacia mutica Fisch & Mey.
  თურანულა/Populus euphratica Oliv.
  ლაფანი/Pterocarya pterocarpa (Michx.) Kunth.
  დემეტრის ბერყენა/Pyrus demetrii Kutath.
  კეცხოველის ბერყენა/Pyrus ketzkhovelii Kutath.
  სახოკიას ბერყენა/Pyrus sachokiana Kutath.
  კოლხური მუხა/Quercus hartwissiana Stev
  იმერული მუხა/Quercus imeretina Stev. Ex Malleev
  მაღალმთის მუხა/Quercus macranthera Fisch et Mey
  ჭალის მუხა/Quercus pedunculiflora C. Koch.
  პონტური მუხა/Quercus pontica C. Koch.
  სმირნოვის შქერი/Rhododendron smirnowii Trautv
  უნგერნის შქერი/Rhododendron ungernii Trautv.
  ქიქოძის ტირიფი/Salix kikodseae Goerz
  გარეჯის სალბი/Salvia garedji Troitzk.
  ტიგრანის ანწლი/Sambucus tigranii Troitzk
  სომხური ამპურა/Sorbus hajastana Gabr.
  კოლხური ჯონჯოლი/Staphylea colchica Stev.
  კარიაგინის ბეგქონდარა/Thymus karjaginii Grossh.
  შიშველი თელადუმა/Ulmus glabra Huds.
  პატარა თელადუმა/Ulmus minor Mill.
  ძელქვა/Zelkova carpinifolia Pall.

  შიშველთესლოვნები:
  შავი ღვია/Juniperus foetidissima Willd.
  მრავალნაყოფა ღვია/Juniperus polycarpos K.
  ბიჭვინთის ფიჭვი/Pinus pityusa Stev.
  უთხოვარი/Taxus baccata L.

   

  ფაუნა

  ძუძუმწოვრები:

  სამხრეთული ცხვირნალა/Rhinolophus euryale Blasius
  მეჰელის ცხვირნალა/Rhinolophus mehelyi Matschie
  გრძელყურა მღამიობი/Myotis bechsteinii Kuhl
  ევროპული მაჩქათელა/Barbastella barbastellus Schreber
  თახვი/Castor fiber Linnaeus
  კავკასიური თაგვანა/Sicista caucasica Vinogradov
  ქლუხორის თაგვანა/Sicista kluchorica Sokolov, Kovalskaya, and Baskevich
  ყაზბეგის თაგვანა/Sicista kazbegica Sokolov, Baskevich, and Kovalskaya
  ბრუცა/Nannospalax nehringi Satunin
  ნაცრისფერი ზაზუნელა/Cricetulus migratorius Pallas
  ამიერკავკასიური ზაზუნა/Mesocricetus brandti Nehring
  პრომეთეს მემინდვრია/Prometheomys schaposchnikovi Satunin
  წითური მემინდვრია/Clethrionomys glareolus ponticus Schreber
  მცირეაზიური მექვიშია/Meriones tristrami Thomas
  პაწია თაგვი/Micromys minutus Pallas
  ლელიანის კატა/Felis chaus Schreber
  ფოცხვერი/Lynx lynx Linnaeus
  ჯიქი/Panthera pardus Linnaeus
  ვეფხვი/Panthera tigris Linnaeus
  აფთარი/Hyaena hyaena Linnaeus
  წავი/Lutra lutra Linnaeus
  ჭრელტყავა/Vormela peregusna Güldensthdt
  თეთრმუცელა/Monachus monachus Hermann
  მურა დათვი/Ursus arctos Linnaeus
  ზღვის ღორი/Phocoena phocoena Linnaeus
  აფალინა/Tursiops truncatus Montagu
  ირემი/Cervus elaphus Linnaeus
  ქურციკი/Gazella subgutturosa Güldenstaedt
  დასავლეთკავკასიური ჯიხვი/Capra caucasica Güldenstaedt and Pallas
  დაღესტნური ჯიხვი/Capra cylindricornis Blyth
  ნიამორი/Capra aegagrus Linnaeus
  არჩვი/Rupicapra rupicapra Linnaeus.

  2b9272509af5.jpg
  1e9f8d1f9c46.jpg
  f4c8e844291c.jpg
  44307699d1d2.jpg

  • 0

  #5 Share
  mantis

  mantis

   დელეგატი

  • კლუბის წევრი
  • 3385 პოსტი
 • ასაკი:23
  • მისამართი:tbilistan axlos
  • წარმოშობა:tbilistan axlos

  ვფიქროდ ყველა მონადირემ უნდა იცოდეს ეს 


  • 0

  #6 Share
  Tirifoneli

  Tirifoneli

   პრეფექტი

  • ლეგიონერი
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1526 პოსტი
 • ასაკი:27
  • მისამართი:გორი-თბილისი
  • წარმოშობა:ქართლი, ტირიფონის ველი.

  კი ნამდვილად აჩი, ისე არა მარტო მონადირეებმა,  კარგი და საინტერესო თემაა... 


  • 0

  საკვანძო სიტყვები: წითელი წიგნი, წიგნი, წითელი, ცხოველთა დაცვა, გადაშენების პირას მყოფი, ლეგიონი, cxoveli, witeli, witeli wigni, tsiteli, tsiteli wigni, tsiteli tsigni, legion

  0 წევრი ათვალიერებს ამ თემას

  0 წევრი, 0 stumari,


  ეს თემა ნანახი აქვს ფორუმის 28 წევრს:


   მეტეორა, babu, monadire95, გუგა დუმბაძე, გიორგი ლომთაძე (რაჭველა), goga_para, finti, Tirifoneli, gogita turmanidze, nodari 1981, giorgi nanskani, gio, badri, 1979, mamia suladze, Dzigo, kikadze koba, monadire_gio, temurika, MOSE, Berika bregvadze, bacho, erekle gogishvili, kopala72, ში_ო, shishmana123, Maxo13maxo, levan86
  IPB skins by Skinbox